„Безопасно движение по улици на децата от Община Берковица“

На 25.11.2017г. на годишната среща на Ротари Дистрикт 2482 – България бяха обявени проектите, които ще бъдат финансирани от дистрикта. Ротари Клуб Берковица спечели проект за обучение на децата от берковските училища и детски градини по безопасност на движението.

Специфични цели:

  • Обучение на децата от детските градини и в училищата за разпознаване на пътните знаци;
  • Повишаване на културата за движение по пътищата на децата;
  • Намаляване на ПТП.

Целеви групи по проекта:

В обхвата на проекта попадат 3 броя детски градини и 4 броя начални училища с включени 3 броя предучилищни групи към тях. Основната целева група по проекта са децата между 4 и 12 годишна възраст, посещаващи детските градини и училищата на територията на град Берковица. Общият брой на преките бенефициенти по проекта е около 1 000 деца на възраст между 4 и 12 години. Не преки бенефициенти са родителите на децата, преподавателите и всички участници в движението по пътищата, което поставя техният брой на около 8 000 човека. Целевите групи бяха идентифицирани от членовете на Ротари Клуб Берковица, като бе взето под внимание статистическите данни за цялата страна за нарастване на ПТП с участието на пешеходци, колоездачи, респективно деца пешеходци и колоездачи.

Идентифицирани нужди на местната общност:

Поради нарастването на ПТП с включени пешеходци, Ротари клуб Берковица цели подготовката на децата от най-ранна възраст за вземане участие в движението по пътищата без да предизвикват риск за себе си и другите участници в движението. Поради нарастващият брой автомобили в страната, респективно гр. Берковица и околните населени места е наложително децата от ранна възраст да бъдат възпитавани на безопасно поведение по пътищата. Проблем на гр. Берковица е нарастващият брой превозни средства, за които не са предвидени парко места и които паркират по улиците, включително около училища, детски градини, детски площадки и жилищни сгради. Този факт представлява риск за безопасността на всички жители на града, но целевата група по проекта е особено застрашена поради това, че най-малките участници в движението не могат да преценяват адекватно пътната обстановка и разстоянията, което води до неправилни пресичания, застрашаващи живота и здравето на всички участници в движението. С периодичните обучения в новооборудваните помещения най-малките участници в движението ще могат да се обучават в реална/виртуална обстановка, като обученията ще бъдат провеждани от специалисти. Особено внимание при обученията ще бъде обърнато на велосипедистите, при което те ще бъдат учени да разпознават уличните знаци, които са задължителни за всички участници в движението, движещи се по пътното платно. След реализирането на проекта ще бъде постигната една по-безопасна обстановка по пътя като всички участници в движението ще познават неговите правила и рискове, което от своя страна ще доведе до намаляване на ПТП. Предвидените методи на обучение са изключително модерни и иновативни, включващи в себе си и интерактивно обучение на малчуганите чрез компютърна симулация на пътни обстановки, включващи аватар и изискващи реакции в реално време на различни ситуации.

Дейности по проекта:

Дейност 1: Доставка на система по БДП за детските градини, включваща 3 бр. площадки (5х4.5 м.), всяка с по 10 пътни знаци и светофар.

Дейност 2: Доставка на 2 бр. Система по БДП за училищата, включваща по 12 пътни знака и светофар /две от училищата вече имат закупени/.

Дейност 3: Доставка на учебни материали, свързани с безопасността на движение по пътищата от децата.

Дейност 4: Доставка на Виртуална платформа за обучение по БДП -7бр.

Дейност 5: Доставка на хардуер, необходим за функционирането на виртуалната платформа в това число седем броя лаптопи, седем броя мултимедии и седем броя екрани.

Стойност на проекта – 8 450.00 Щатски долара

 

Rotary Club Berkovitsa