Обособяване на „Парк Ротари“ в гр. Берковица

На 24 ноември 2017 г. в заседателната зала на ОбА бе внесена докладна от кмета на Община Берковица инж. Милчо Доцов, относно реализиране на проект „Безопасно движение по улици на децата от Община Берковица“ на ул. Г.С.Раковски, гр. Берковица по инициатива на Ротари клуб – Берковица. Присъстваха 20 общински съветници, които разгледаха и приеха докладната.

На лице е подписано партньорско споразумение между Община Берковица и Ротари клуб Берковица.

Обща цел: Подобряване културата за движение по пътищата
Специфични цели:
* Обучение на децата от детските градини и в училищата за разпознаване на пътните знаци;
* Повишаване на културата за движение по пътищата на децата;
* Намаляване на ПТП;
* Създаване на място за отдих и обучение в гр. Берковица.
Целева група:
Основната целева група по проекта са децата между 4 и 12 годишна възраст, посещаващи детските градини и училищата на територията на Община Берковица. Поради това, че инвестицията ще бъде направена в общодостъпен парк, инвестициите по проекта ще могат да бъдат използвани освен от жителите на града, селата около него, но и от всички посетители, заинтересовани от обучение по безопасност на движението. Общият брой на преките бенефициенти по проекта е около 500 деца на възраст 4 и 12 години. Не преки бенефициенти са родителите на децата, преподавателите и всички участници в движението по пътищата, което поставя техният брой на около 6 000 човека. Целевите групи бяха идентифицирани от членовете на Ротари Клуб Берковица, като бе взето под внимание статистическите данни за цялата страна за нарастване на ПТП с участието на пешеходци, колоездачи, респективно деца пешеходци и колоездачи.
Описание на проекта:
Дейност 1: Асфалтиране на алеи в парк на ул. Г. С. Раковски
Дейност 2: Поставяне на кошчета и пейки в парка
Дейност 3: Поставяне на учебни пътни знаци в парка
Дейност 4: Поставяне на улична маркировка в парка
Дейност 5: Обучение на децата от 4 до 10 годишна възраст
Резултати: Асфалтирани алеи в парка, поставени пейки и кошчета, поставени учебни пътни знаци, поставена пътна маркировка по алеите в парка, обучени над 600 бр. деца по безопасност на движението.

Телефон за информация: 0878818833  – Валентин Стоянов
Линк за дрение чрез PayPal

Rotary Club Berkovitsa